ANBI gegevens Enver

Gegevens
Stichting Enver
Eendrachtsweg 48
3012 LD Rotterdam

De Stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68437056 en heeft RSIN/fiscaalnummer 8574411942.

Doel en grondslag
Stichting Enver heeft tot doel het verlenen van ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden van jeugd, alsmede het bieden van ondersteuning ter bevordering van zelfredzaamheid en ontwikkeling en het ontplooien van activiteiten die daaraan verwant of ondersteunend zijn.

Enver tracht haar doel te realiseren door onder meer maar niet uitsluitend:

  • een breed spectrum aan activiteiten te bieden, variĆ«rend van samenlevingsopbouw, preventie, ambulante ondersteuning, pleegzorg en behandelinterventies met verblijf;
  • te werken in aanvulling op de (potentiĆ«le) mogelijkheden van een jeugdige, het gezin en hun sociale omgeving;
  • de activiteiten lokaal in te bedden.

Enver heeft geen winstoogmerk. De beloning van het personeel is conform de cao-jeugdzorg.

Beleidsplan
Zie het Fusiedocument ENVERDER

Bestuur
De raad van bestuur bestaat momenteel uit Thea Roelofs. In de loop van 2018 wordt een tweede bestuurder benoemd. Daarna heeft Enver een tweehoofdig, collegiaal bestuur waarbij de leden onderling afspraken maken over de verdeling van aandachtsgebieden. Het voorzitterschap zal rouleren.

De raad van bestuur hanteert de 7 principes uit de Zorgbrede Governancecode als leidraad. Bestuurders ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting conform de Wet Normering Topinkomens.

Jaarverantwoording
Jaardocument 2017 FlexusJeugdplein | Jaardocument 2017 Stek Jeugdhulp | Jaardocument 2017 TriviumLindenhof
Jaarverantwoording FlexusJeugdplein 2016 | Jaarverslag Stek Jeugdhulp 2016 | Jaarverslag 2016 TriviumLindenhof