Boodschap aan de politiek

In september 2017 stuurden we onderstaande boodschap naar de lokale politiek:

Omdat onze jeugd de allerbeste zorg en dus het allerbeste beleid verdient!

Recente berichten in de media vertellen over raadsleden die aangeven ‘onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg’ en het dossier ‘te groot en te complex’ te vinden. Ook lezen we dat zij ‘onvoldoende kennis hebben’. Daar kunnen wij iets aan doen! Wij zijn enthousiast om onze kennis en verhalen met u te delen en willen u graag ontmoeten.
De jeugd is onze toekomst. Veel kinderen groeien met behulp van hun ouders en omgeving op tot zelfstandige volwassenen die zelfvertrouwen hebben en meedoen. Sommige kinderen, jongeren en gezinnen hebben daar extra hulp bij nodig en soms moeten zij daarbij in bescherming worden genomen.
Professionals van onze jeugd- en opvoedhulporganisaties bieden, samen met professionals uit andere domeinen, dagelijks die hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in uw gemeente. Dat doen ze met veel passie en plezier en vaak met mooie resultaten. Zij vertellen graag over hun ervaringen binnen de jeugdzorg. Ook (ex)cliënten en pleegouders vertellen u met plezier wat goed gaat en wat beter kan.

We willen u graag laten zien hoe de transformatie in de praktijk wordt vormgegeven, hoe we expertise aan elkaar verbinden en hoe er steeds meer wordt samengewerkt tussen professionele en informele netwerken om dichtbij huis en in andere leefomgevingen van jeugd, integrale zorg te leveren.
Veel gaat er goed, maar op sommige vlakken kan het beter. Wat beter kan en aandacht verdient, willen we graag met u delen:

Opgroeien in armoede
Maar liefst één op de acht kinderen leeft in armoede. Geldzorgen en armoede hebben een enorme impact op mensen. Door de zorgen hebben ouders minder aandacht en energie voor de opvoeding van hun kinderen. Met alle gevolgen van dien. Hier hebben wij in de hulpverlening dagelijks mee te maken. Daarom doen wij een oproep om in te zetten op het voorkomen van armoede en denken wij aan:
• een goede samenwerking tussen scholen en jeugdhulp om armoede zo snel mogelijk te signaleren;
• budgetcoaching om problemen direct aan te pakken en armoede te voorkomen;
• het inzetten van partners en fondsen die samen strijden tegen armoede zodat kinderen worden voorzien in de basisbehoeften zoals kleding en deelname aan verenigingen.

Jeugdhulp op (voor)scholen
School speelt een cruciale rol in het leven van een kind. Als het niet goed loopt in de klas, een kind zich somber voelt of als er thuis problemen zijn, is goede en snelle ondersteuning belangrijk. Bijvoorbeeld door het direct inzetten van gedragsinterventies of een gesprek. Leerlingen op school houden in het kader van passend onderwijs zien wij als een gemeenschappelijke opdracht. Daarom roepen wij op om:
• de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te versterken;
• de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) te faciliteren.

Op eigen benen met 18 jaar?!
Veel van de jongeren waar wij mee werken, vinden het eng om achttien jaar te worden. Als jongeren door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, verblijven ze in pleeggezinnen of een andere vervangende opvoedsituatie. Tot de dag dat ze achttien worden. Want dan zijn ze voor de wet volwassen. Omdat echter geen enkele jongere van de ene op de andere dag volwassen is, willen wij pleiten voor een soepelere overgang naar volwassenheid, als dat in het belang van de jongere is. Daarbij denken wij aan:
• het verlengen van pleegzorg voor jongeren ouder dan 18;
• zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren;
• goede financiële begeleiding in de vorm van budgetcoaching om problemen te voorkomen;
• organiseren van een vangnet voor jongeren;
• warme overdracht van jeugdhulp naar WMO.

Professional aan zet
Jeugd en opvoedhulporganisaties hebben veel expertise in huis. Deze expertise kunnen we optimaal inzetten als we voldoende ruimte krijgen om tijd en aandacht aan de gezinnen te geven en we genoeg ruimte krijgen voor creativiteit. Daarom:
• geef de middelen en de ruimte om met innovatieve ideeën en oplossingen te komen;
• verminder de administratieve last en laat de professionals meer vanuit vertrouwen werken met een beperkte verantwoordingsplicht.

Als gevolg van bezuinigingen hebben we de laatste jaren stijgende kosten moeten opvangen binnen krappere begrotingen. En dat terwijl de vraag naar jeugdhulp eerder toe- dan afneemt. Zet onze middelen daarom niet verder onder druk. Laten we onze lessen trekken uit wat er mis is gegaan in de thuiszorg en de ouderenzorg. Met nog meer aandacht en steun van de politiek kunnen we er samen voor zorgen dat elk kind telt!

Irma Visser, regiomanager (irmavisser@enver.nl / 06 10 99 49 84)
Bernice Scheurkogel, business development (bernicescheurkogel@enver.nl / 06 519 93 542)