Crisishulp thuis of op locatie

Bij acuut gevaar voor de veiligheid van een kind of gezin moet er snel worden ingegrepen. Wij doen dat in nauwe samenwerking met andere instanties en zijn zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag inzetbaar voor crisishulp aan kinderen (0-18 jr) en hun ouders of opvoeders.

 

Wanneer crisishulp?
Een crisissituatie of acuut gevaar kan ontstaan door bijvoorbeeld psychische problemen, (dreigend) geweld, verwaarlozing of loverboys. Of, omdat een ouder wegvalt en er (even) geen vervangende opvoeder is. Het doel van de crisishulp is om snel een veilige en stabiele situatie te creëren.

 

Wat we doen
Crisishulp is snel, intensief en kortdurend. Binnen 24 uur na de aanmelding starten we met de hulp. We gaan met de gezinsleden in gesprek en doen wat nodig is om ieders veiligheid te waarborgen en escalatie van problemen te voorkomen. We werken aan met elkaar vastgestelde doelen en ondersteunen de gezinsleden om grip te krijgen op de situatie. Het streven is om een (langdurende) uithuisplaatsing te voorkomen. De crisishulp duurt maximaal 4 weken. Daarna kan het gezin zelfstandig of met vervolghulp verder.

We bieden diverse vormen van crisishulp:

Crisishulp thuis
Families First is een intensieve vorm van crisishulp voor gezinnen waarbij één of meer van de kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden. Met het gezin werken we stap voor stap toe naar een situatie die voor alle betrokkenen veilig en leefbaar is. Het doel is om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing te voorkomen.

Ambulante Spoedhulp is een activerende vorm van crisishulp gericht op herstel van veiligheid. Met de gezinsleden verkennen en ordenen we de problematiek. Samen bepalen we wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren en de balans te herstellen. Als het gezin daarbij een steuntje in de rug nodig heeft, dan regelen we dat.

Crisishulp met verblijf in een (pleeg)gezin of woongroep
Crisisopvang is een vorm van crisishulp waarbij een kind tijdelijk in een pleeggezin, gezinshuis of een woongroep woont. Want soms is het beter als ouders en kind even afstand van elkaar nemen. Dan kan iedereen op adem komen en ontstaat er ruimte om te werken aan oplossingen.

Gedurende het verblijf loopt het normale leven van het kind zoveel mogelijk door. Hij of zij gaat als het even kan naar de eigen school en onderhoudt contact met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Het streven is dat een kind weer zo snel mogelijk teruggaat naar de ouders. Als thuiswonen niet meer kan, zoeken we naar een andere passende oplossing.

Bekijk het crisishulpaanbod in Midden-Holland
Bekijk het crisishulpaanbod in Zuid-Holland Zuid

 

Aanmelden voor crisishulp
Neem voor crisishulp contact op met de regionale crisismeldpunten. Bel bij een levensbedreigende situatie direct 112!

Print