Het conceptueel model van Enver: wat werkt bij complexe en gestapelde problematiek?

Met gepaste trots presenteren wij het conceptueel model van Enver, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten voor effectieve hulpverlening aan de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen met complexe en gestapelde problematiek.

Specialist in complexe jeugd- en opvoedhulpproblematiek

Enver wil als een van de grotere jeugdzorgaanbieders van Nederland de juiste hulp, op de juiste plek, op het juiste moment bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dit doen we onder meer door multidisciplinair en integraal samen te werken met onze (specialistische) zorgpartners. Om ook de meest kwetsbare kinderen en gezinnen met complexe problematiek te helpen, wil Enver zich positioneren als specialist in complexe jeugd- en opvoedhulpproblematiek. Dit doen we door ons hulpaanbod te verdiepen en en versterken op vijf kernthema’s. In 2022 zijn de volgende kernthema’s gekozen: huiselijk geweld en kindermishandeling, trauma en hechting, ouderschap en complexe scheiding, crisishulpverlening en diagnostiek en behandeling van het jonge kind. De kennis en kunde die Enver hierin opdoet, stellen we ter beschikking in de hele keten. Het conceptueel model is de onderlegger voor deze verdiepingsslag.

Het model onderscheidt zich van bestaande richtlijnen en modellen vanwege de overzichtelijke samenhang over de verschillende thema’s heen. Het model dient als een waardevolle kapstok voor professioneel handelen.

Leidende principes

Het conceptueel model gaat uit van een aantal leidende principes in ‘wat werkt’, namelijk traumasensitief- en veerkrachtversterkend werken met oog voor de psychologische basisbehoeften van mensen. Traumasensitief werken houdt in dat iedereen begrijpt wat de impact van trauma is, herkent en ernaar kan handelen. Jeugdprofessionals moeten dit ook bij zichzelf kunnen. Goede hulp vereist een kalme jeugdprofessional. Het ondersteunen van de autonomie, verbondenheid en competentie van cliënten is voorwaardelijk voor goede hulp. Hulp is alleen effectief wanneer het samen met cliënten en voor hen belangrijke personen wordt georganiseerd. De vraag moet zijn: ‘wat is er met je gebeurd?’ in plaats van ‘wat is er mis met je?’.

In deze video lichten we het conceptueel model toe aan de hand van een casus.

Begrijpen oorzaken en impact complexe problematiek

Om passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met gestapelde en complexe problematiek moeten jeugdprofessionals begrijpen hoe deze problemen ontstaan. Het conceptueel model beschrijft de oorzaken van deze problematiek en de impact op de bio-psycho-sociale ontwikkeling, het dagelijks leven en het gedrag. Het benadrukt het negatieve effect van toxische stress en het belang van beschermende en compenserende jeugdervaringen, waarbij de vraag ‘Wat is er met je gebeurd?’ centraal staat.

Wegen risico’s en behoeften

Het model helpt professionals bij het afwegen van risico’s en behoeften van cliënten, zodat de intensiteit van hulp aansluit bij de aanwezige risico’s en wordt geboden op de gebieden die het sterkst samenhangen met de problematiek. Samen met het gezin, netwerk en professionals wordt een samenhangend beeld van de problematiek opgesteld, zodat kan worden besloten over passende hulp: wie gaat wat doen en wanneer. De vragen ‘Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid?’ en ‘Waar wil je naartoe?’ staan hierbij centraal. Een gezamenlijke verklarende analyse vormt de start.

Passende hulp

Tot slot beschrijft het model hoe Enver passende hulp uitvoert. Passende hulp ondersteunt de autonomie, verbondenheid en competentie van kinderen, jongeren en gezinnen.  De hulp krijgt vorm op drie niveaus: het ondersteunen, aanvullen en versterken van het pedagogisch klimaat waarop wordt voortgebouwd met algemene methodieken en interventies op maat. Pas wanneer het pedagogisch klimaat in orde is, hebben methodieken en interventies duurzaam effect. De vraag ‘Wat en wie heb je nodig’ wordt hierbij gesteld.

Ondersteunt professionals

Wij geloven dat het conceptueel model een essentiële bijdrage levert aan het verbeteren van de hulpverlening aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Het biedt een overzichtelijke en wetenschappelijk onderbouwde benadering die professionals bij Enver ondersteunt in hun dagelijkse werk. We gaan binnen Enver het gesprek aan met elkaar over hoe we het conceptuele model handen en voeten kunnen geven binnen de dagelijkse praktijk. Daarbij is afstemming met de cliëntenraad en jongerenraad een belangrijke (en terugkerende) stap.

Samen

Passende hulp kan alleen integraal, in samenwerking met ketenpartners uit verschillende expertises worden vormgegeven. Daarom gaan we graag met onze zorgpartners en opdrachtgevers in gesprek aan de hand van het conceptuele model: Hoe kunnen we met elkaar invulling geven aan het werken volgens het conceptuele model?

Wil je hierover meedenken? Neem dan contact met ons op via communicatie@enver.nl.

De wetenschappelijke onderbouwing van het conceptueel model kun je hier lezen.

Print Meer nieuws