Nieuwsbrief Enver Midden-Holland januari 2023: Alert4you

Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, in 2009 gestart vanuit het project Pedagogisch Pact. Het doel van Alert4you is het versterken van de kinderopvang door samenwerking met jeugdzorg. Met deze preventieve interventie wordt beoogd onnodige verwijzingen naar gespecialiseerde hulpverlening te voorkomen en te zorgen voor effectieve vroegsignalering.

Onderzoek door het Kohnstamm instituut
In 2020 deed het Kohnstamm instituut onderzoek naar de werkzame factoren bij professionalisering van medewerkers in de kinderopvang met de inzet van Alert4You. In drie gemeenten, Amersfoort, Amsterdam en Hoogeveen, zijn beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdhulpspecialisten en ouders gevraagd naar hun ervaringen met het werken met Alert4You (bron: website Kohnstamm instituut).

De kerngedachte is dat structurele samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en jeugdzorgspecialisten kan zorgen voor een betere signalering van opvallend gedrag bij kinderen, waarna adequatere begeleiding kan voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar ambulante of residentiële vormen van gespecialiseerde jeugdhulp. De veronderstelling is dat Alert4You leidt tot professionele pedagogisch medewerkers die beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om ontwikkelingsproblemen tijdig te signaleren en er adequaat op te reageren.

Team Alert4You in Midden-Holland
In Midden-Holland bestaat Team Alert4You uit medewerkers van Enver en Gro-up. In de gemeente Krimpenerwaard en gemeente Waddinxveen werken Alert4You-coaches vanuit Enver. In de gemeente Gouda wordt de hulp gezamenlijk vanuit Enver en Gro-up uitgevoerd. Het team heeft een regionale missie en visie opgesteld, waarin zij duidelijk aangeven waar Alert4You voor staat en op welke manier de hulp uitgevoerd wordt. Belangrijk om hierin mee te nemen dat de inzet van Alert4You in elke gemeente anders is. Zo wordt Alert4You in de Krimpenerwaard ook in de onderbouw van het basisonderwijs ingezet.

Missie
Binnen Alert4You werken we als SKJ geregistreerde jeugdhulp professionals laagdrempelig, op locatie én beschikkingsvrij. We leveren maatwerk door aan te sluiten bij de vraag vanuit de kinderopvang of basisonderwijs. Door vroegtijdig te signaleren kunnen we preventieve hulp leveren en hiermee voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is. Wij richten ons op het jonge kind binnen de kinderopvang, de peuterspeelzaal, het basisonderwijs en de BSO. We staan naast de leerkracht en de pedagogisch medewerker en vergroten diens vaardigheden door hen te coachen en te voorzien van de juiste tools zodat zij weer zelf verder kunnen.

Visie
Met Alert4You bereiken wij dat zoveel mogelijk kinderen binnen de kinderopvang en het basisonderwijs dichtbij, in de eigen omgeving mee kunnen doen. We maken het mogelijk dat kinderen zo normaal mogelijk opgroeien en meedoen in de samenleving. Hiermee onderschrijven we het gedachtegoed van een inclusieve samenleving.

Voorkomen van zwaardere hulp
Met name door vroegsignalering, het bepalen van een passende aanpak op de kinderopvang en thuis, en psycho-educatie kan de zorg beter op het kind afgestemd worden.

Het lukt regelmatig om te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten (vanwege het beëindigen van de plaatsing) of een plek bij een (naschoolse) dagbehandeling nodig heeft. Soms zijn adviezen voor de kinderopvang voldoende, soms komt het voor dat er hulp in de thuissituatie ingezet wordt. Het kan zijn dat de Alert4You-coach wat langer op de achtergrond betrokken blijft bij casuïstiek die complex is. Invliegen wanneer nodig behoort dan tot de mogelijkheden.

Het komt regelmatig voor dat er geadviseerd wordt om kinderen voor verder onderzoek te verwijzen naar de Goudvispoli of het SpraakTaalspreekuur. Daarnaast werken we veel samen met andere organisaties en specialisten. Om zwaardere hulp te voorkomen wordt regelmatig logopedie, fysiotherapie, de VoorleesExpress, het Speelcafé of Spel aan huis geadviseerd.

Tevredenheid
In de gemeente Gouda en gemeente Krimpenerwaard hebben we in de afgelopen periode tevredenheidsmetingen uitgevoerd. Ouders waarderen de hulp van Alert4You met een gemiddeld cijfer van een 8,2. Kinderopvangorganisaties en scholen scoren een gemiddeld cijfer van een 8,8.