Nieuwsbrief Enver Midden-Holland januari 2023: Resultaatgerichte werkwijze en integrale samenwerking

Een effectieve, efficiënte en meer betaalbare aanpak van de zorgbehoefte

Binnen Enver Midden-Holland zijn we in 2021 gestart met de doorontwikkeling van het concept tot resultaatgerichte aanpak en de daarbij horende integrale samenwerking binnen de regio. Uitgangspunt is om zorg binnen de gezinnen in te zetten die nodig is, wanneer dit nodig is, met een degelijke wachtlijst en nazorg indien nodig. Hierbij willen we de verbinding in de jeugdzorgketen van verwijzers, gemeenten en zorgaanbieders verder versterken om zo te komen tot een effectieve, efficiënte en meer betaalbare aanpak van de zorgbehoeftige jeugdigen en gezinnen.

Om dit goed vorm te kunnen geven is het niet alleen noodzakelijk om korte lijnen aan te gaan binnen de jeugdzorgketen maar ook met bijvoorbeeld GGZ-partijen, schuldhulpverlening, verslavingszorg etc.

Om het uiteindelijke resultaat te kunnen behalen zullen we de stappen moeten doorlopen zoals in het hieronder weergegeven schema met/door de aangegeven samenwerkingspartners.

Pilot
Enver heeft hierin het voortouw genomen en een start gemaakt in het proces door de beschreven nauwe samenwerking met de Jeugdbescherming West (JBW) aan te gaan en dit praktisch vorm te geven in de vorm van een pilot waarbij zaken vanuit JBW resultaatgericht werden aangemeld in de vorm van doelen en Enver deze in eerste instantie intern integraal oppakt.

Bij aanmelding van de diverse casuïstiek heeft een breed samengesteld instroomteam (alle ambulante werkvormen binnen Enver MH) samen met de betrokken jeugdbeschermer en gedragswetenschapper vanuit JBW de zaak aan de voorkant geanalyseerd om zo tot een gezamenlijk gedragen brede en passende aanpak te komen. De volgende stap hierbij is het betrekken van het gezinssyteem.

De pilot is inmiddels afgerond en de voortgang op casuïstiekniveau wordt nog trajectbreed gemonitord. Gezien de goede resultaten en goede samenwerking is zowel door Enver als JBW de wens uitgesproken om de werkwijze en samenwerking voort te zetten en verder te consolideren. De ervaringen en uitkomsten van de pilot worden daarbij meegenomen in het vervolg.

De vervolgstap op termijn is het geheel uitbreiden met verdere samenwerkingspartners om uiteindelijk gezamenlijk tot die meer effectieve, efficiënte en meer betaalbare aanpak te komen binnen de regio.

Casus

We illustreren de werkwijze graag aan de hand van onderstaande casus.

Casper* is een kind van 2 jaar. Zijn vader heeft hem op jonge leeftijd ernstig mishandeld. Daarna is er anderhalf jaar geen contact geweest. Nu wil de vader Casper graag weer zien. Er is geen contactverbod maar de betrokken partijen maken zich zorgen hoe Casper op contact zal reageren en vragen zich af wat in het belang van Casper is. Iedereen denkt dat contact niet zomaar gestart kan worden, maar niemand weet wat in deze situatie nodig is. Welke hulpvorm is passend?

 

De casus wordt voorgelegd aan de teams van NIKA en Ouderschap na scheiding. Beide teams kunnen in deze situatie niet hun gebruikelijke hulp bieden.

De gedragswetenschapper van NIKA maakt, in overleg met de Jeugdbescherming en geholpen door meelezen en meedenken van onze gedragswetenschappers van de dagbehandeling en de gedragswetenschapper van Ouderschap na scheiding, een voorstel voor een plan van aanpak. Hierin wordt de voorgeschiedenis geordend en gekeken welke informatie nog ontbreekt.

Vervolgens is aan de hand van vakliteratuur over de kernervaringen van psychisch trauma en de niveaus van opvoedcapaciteit van de ouders in kaart gebracht op welke niveaus er schade is ontstaan. Hieruit voortkomend is een voorstel voor een plan van aanpak gedaan dat zich uitsplitst naar vader, moeder en Casper. Hierin zijn uiteindelijk 3 stappen in het proces onderscheiden:

  • Stap 1 houdt in dat alle vragen die betrekking hebben op de voorwaarden voor contact tussen vader en Casper en de eventuele acties die daaruit voortkomen moeten worden beantwoord dan wel uitgevoerd.
  • Stap 2 is het starten van begeleide omgang
  • Stap 3 is het starten van NIKA

Vervolgens is rond stap 1 in gang gezet wat er vanuit Enver opgepakt kon worden en zijn voor de overige hulp/acties externe partijen ingeschakeld. Een aantal van deze acties is met succes uitgevoerd en aantal andere acties loopt nog. De betrokkenheid van Enver is na het uitvoeren van de acties en het maken van afspraken over het vervolg voorlopig afgesloten. Mocht er in de toekomst aan alle voorwaarden uit stap 1 zijn voldaan, dan kan Enver opnieuw bij deze casus betrokken raken voor stap 2 en mogelijk stap 3.

De ouders van Casper en Jeugdbescherming West weten wat de stappen in het proces zijn. Zij kunnen weer contact opnemen met Enver als er nieuwe vragen ontstaan of als Enver nodig is voor de verdere uitvoering van het stappenplan.

 

* Omwille van de privacy is de naam Casper fictief