Over je privacy

Om goede hulp te kunnen bieden leggen we bij Enver gegevens vast over de kinderen en jongeren die we ondersteunen, over hun vragen en hoe we samen werken aan oplossingen. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Enver biedt gezinsgerichte ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Dat betekent dat een dossier doorgaans gegevens bevat van meer personen dan alleen het kind of de jongere. Wanneer we het over cliënten hebben bedoelen we niet alleen het kind of de jongere, maar ook de ouders en eventueel andere direct betrokken personen.

Wat er in een dossier komt

  • Naam, adres, geboortedatum, geslacht, bsn en nationaliteit van het kind of de jongere (de cliënt). Naam, adres, geboortedatum, geslacht van overige gezinsleden. Van ouders/opvoeders wordt vastgelegd of ze gezag over het kind of jongere uitoefenen.
  • Documenten waarin de aanspraak op zorg is vastgelegd of onderbouwd.
  • Hulpverleningsplan, werkplan of ondersteuningsplan, evaluaties, contacten, observaties, doelen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
  • Correspondentie, toestemmingsverklaringen.
  • De voor de zorg noodzakelijke gegevens over de pleegouders (indien pleegzorg wordt geboden).
  • Overige gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

Wie er bij het dossier mag
Medewerkers van Enver mogen alleen bij een dossier wanneer ze dat voor de uitvoering van hun taak nodig hebben. Het gaat hierbij om:

  • Hulpverleners die direct contact hebben met het kind of de jongere (de cliënt).
  • De deskundige die hulpverleners begeleidt en toeziet op de kwaliteit van de hulpverlening.
  • De medewerker die technische of administratieve ondersteuning biedt met betrekking tot het specifieke dossier.

Alle medewerkers van Enver zijn gehouden aan een overeenkomst voor geheimhouding voor alle gegevens met betrekking tot cliënten, tenzij de wet anders bepaalt.

Het dossier bekijken
Als cliënt heb je het recht om je dossier in te zien. Voor jongeren geldt dit vanaf 12 jaar, of (als ze jonger zijn) in overleg met de ouders. Ouders mogen het dossier van hun kinderen inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om de inzage te beperken. Bij sommige vormen van hulp kan je ook delen van je dossier online inzien en direct reageren.

Iets aanpassen in het dossier
Wanneer er fouten in de gegevens staan mag je als cliënt vragen de gegevens te wijzigen. De medewerker zal de gegevens dan corrigeren of in het dossier opnemen dat jij als cliënt een andere mening hebt dan de medewerker.

Verwijderen van het dossier
We moeten de dossiers van onze cliënten minimaal 15 jaar bewaren, dat staat in de Wet op de Jeugdzorg. Maar als je als cliënt graag wil dat je gegevens eerder gewist worden, dan moeten we dat onder bepaalde voorwaarden doen. Dat staat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat oudere dossiers kunnen meestal meteen gewist worden op verzoek van de cliënt. Van nieuwere dossiers moet Enver vaak nog wat bewaren. Voor we een dossier verwijderen bekijken we eerst wie er nog belang bij het dossier kan hebben.

Delen van gegevens
Soms werken we samen met andere organisaties om de optimale hulp te kunnen bieden aan een gezin. Als dat voorkomt dan maken we ook afspraken over welke gegevens we delen met die andere organisatie.

Verder delen we gegevens over cliënten alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn of met schriftelijke toestemming van jou als cliënt.

Voor beleid, kwaliteitsbewaking of wetenschappelijk onderzoek gebruiken of delen we alleen geanonimiseerde gegevens.

Meer weten?
Op deze pagina hebben we geprobeerd kort ons privacy-beleid voor cliënten te beschrijven. Wil je meer weten over je privacy in de jeugdhulp, neem dan eens een kijkje in de PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Je kunt voor vragen over je privacy ook altijd terecht bij je hulpverlener.