Trauma- en hechtingsaanbod binnen Enver Zuid-Holland Zuid

Sommige kinderen en jongeren maken schokkende of traumatische gebeurtenissen mee. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets naars meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht gesteund door hun ouders en netwerk, zonder inschakeling van hulpverlening. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren. Zo kan de aard van de gebeurtenis van invloed zijn, maar ook hoe het kind daarvoor functioneerde, zijn/haar vaardigheden om met moeilijkheden om te gaan, de vaardigheden van de overige gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan en de reacties van de gezinsleden op de traumatische gebeurtenis zelf.

Er is dus geen direct verband tussen de aard van een traumatische gebeurtenis en te verwachten reacties van een kind daarop. Kinderen en jongeren laten verschillende reactievormen zien in iedere ontwikkelingsfase. Binnen Enver hebben wij een breed aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen bij het kind en/of zijn of haar ouder(s).

Aanbod

NIKA– Deze kortdurende methodiek heeft als doel het voorkomen of verminderen van psychische en gedragsproblemen bij kinderen (op latere leeftijd) als gevolg van verstoringen in de ouder-kind relatie (hechting). Het richt zich op het stoppen of verminderen van verstorend opvoedgedrag en het aanleren van sensitief opvoedgedrag. De methodiek is passend voor kinderen (en hun ouders) tot 12 jaar die veel hebben meegemaakt en (misschien) meer nodig hebben dan andere kinderen. Binnen de NIKA kijken we wat een kind nodig heeft om zich zo fijn en veilig mogelijk te voelen en wat de ouder kan doen om dit gevoel te versterken.

Theraplay – Deze speelse methode wordt ingezet om de band tussen een ouder en kind te verstevigen. Hierbij werken ouder en kind samen met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen en kun je hierdoor sensitiever reageren. Hierdoor verbeter je als ouder het contact met je kind. Voor het kind zijn deze momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem/haar zorgt.

Voorafgaand aan Theraplay wordt gebruik gemaakt van de De Marschak Interaction Method (MIM) – Dit is een semi-gestructureerde techniek om de ouder-kind interactie in kaart te brengen. De MIM richt zich hierbij op 4 dimensies: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Nadien vindt een uitgebreide terugkoppeling aan ouders plaats waarna binnen Enver een vervolgtraject mogelijk is in de vorm van bijvoorbeeld Theraplay of speltherapie.

Speltherapie – Bij deze individuele vorm van therapie voor kinderen wordt spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen. Het is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Speltherapie kan kinderen helpen die moeilijk over hun gevoelens, angsten en zorgen kunnen praten en nare gebeurtenissen niet kunnen verwerken. Het kind krijgt de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) – Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR-storytelling worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. EMDR wordt binnen Enver altijd in combinatie met ambulante hulpverlening ingezet.

Meer weten?
Deze behandelingen zijn ingebed in het totaalaanbod van Enver. Onze gedragswetenschapper kijkt breed naar de hulpvraag en stelt vervolgens in samenspraak met de cliënt en/of ouder een passend behandelaanbod samen.

Voor meer informatie over ons aanbod kunt u contact opnemen met een van onze aanmeldcoördinatoren in de regio via aanmeldenzhz@enver.nl of telefoonnummer 085 043 36 20.

Dit overzicht is gedeeld in de nieuwsbrief van Enver Zuid-Holland Zuid november 2022.