Privacyverklaring website

Deze privacyverklaring betreft alleen de persoonsgegevens die we via deze website verwerven.

Enver, gevestigd aan Lichtenauerlaan 222, 3062 ME Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Contactgegevens:
https://www.enver.nl/

Lichtenauerlaan 222
3062 ME Rotterdam
+3185 486 70 70

De Functionaris Gegevensbescherming van Enver is te bereiken via fg@enver.nl.


Waarvoor verwerkt Enver persoonsgegevens via deze website?

Enver verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Bijvoorbeeld om:

 • Je in te schrijven voor een nieuwsbrief
 • Een informatiepakket op te vragen
 • Je in te schrijven voor een open avond
 • Je aan te melden voor een training
 • Online een vraag te stellen

Welke gegevens verwerkt Enver?
Afhankelijk van de dienst die wilt gebruiken leggen wij vast:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Functie

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen vastgelegd met toestemming van de ouders. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@enver.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Enver bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Enver deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enver blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op enver.nl
Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website gebruikt Enver analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Hetzelfde geldt voor enkele technische en functionele cookies die gebruikt worden voor de weergave van de website.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enver en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@enver.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Enver neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@enver.nl.