Privacy

Om goede hulp te kunnen bieden, leggen we bij Enver gegevens vast over de kinderen en jongeren die we ondersteunen, over hun vragen en hoe we samen werken aan oplossingen. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om.

 

Het dossier
Enver biedt systeemgerichte ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Dat betekent dat een dossier doorgaans gegevens bevat over meer personen dan alleen het kind of de jongere. Wanneer we het over cliënten hebben bedoelen we niet alleen het kind of de jongere, maar ook de ouders en eventueel andere direct betrokken personen.

Wat er in een dossier komt

  • Naam, adres, geboortedatum, geslacht, bsn en nationaliteit van het kind of de jongere (de cliënt). Naam, adres, geboortedatum, geslacht van overige gezinsleden. Van ouders/opvoeders wordt vastgelegd of ze gezag over het kind of jongere uitoefenen.
  • Documenten waarin de aanspraak op zorg is vastgelegd of onderbouwd.
  • Hulpverleningsplan, werkplan of ondersteuningsplan, evaluaties, contacten, observaties, doelen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
  • Correspondentie, toestemmingsverklaringen.
  • De voor de zorg noodzakelijke gegevens over de pleegouders (indien pleegzorg wordt geboden).
  • Overige gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

Het dossier bekijken
Als cliënt heb je het recht om je dossier in te zien. Voor jongeren geldt dit vanaf 12 jaar, of (als ze jonger zijn) in overleg met de ouders. Ouders mogen het dossier van hun kinderen inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om de inzage te beperken. Bij sommige vormen van hulp kan je ook delen van je dossier online inzien en direct reageren.

Medewerkers van Enver mogen alleen bij een dossier wanneer ze dat voor de uitvoering van hun taak nodig hebben. Het gaat hierbij om:

  • Hulpverleners die direct contact hebben met het kind of de jongere (de cliënt).
  • De deskundige die hulpverleners begeleidt en toeziet op de kwaliteit van de hulpverlening.
  • De medewerker die technische of administratieve ondersteuning biedt met betrekking tot het specifieke dossier.

Iets aanpassen in het dossier
Wanneer er fouten in de gegevens staan, mag je als cliënt vragen de gegevens te wijzigen. De medewerker zal de gegevens dan corrigeren of in het dossier opnemen dat jij als cliënt een andere mening hebt dan de medewerker.

Verwijderen van het dossier
We moeten de dossiers van onze cliënten minimaal 15 jaar bewaren, dat staat in de Jeugdwet. Maar als je als cliënt graag wil dat je gegevens eerder gewist worden, dan moeten we dat onder bepaalde voorwaarden doen. Dat staat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat oudere dossiers kunnen meestal meteen gewist worden op verzoek van de cliënt. Van nieuwere dossiers moet Enver vaak nog wat bewaren. Voor we een dossier verwijderen bekijken we eerst wie er nog belang bij het dossier kan hebben.

 

Delen van gegevens
Alle medewerkers van Enver zijn gehouden aan een overeenkomst voor geheimhouding voor alle gegevens met betrekking tot cliënten, tenzij de wet anders bepaalt. Soms werken we samen met andere organisaties om optimale hulp te bieden aan een gezin. Als dat voorkomt dan maken we afspraken over welke gegevens we delen met die andere organisatie.

SISA of Verwijsindex
Enver signaleert in SISA of de Verwijsindex. Dat betekent dat in een van deze twee systemen staat dat Enver jou ondersteuning biedt. Als een andere instantie ook aangeeft dat zij betrokken is bij hulpverlening aan jou, kunnen de twee instanties contact met elkaar opnemen om in de hulp rond jou of jouw gezin goed samen te werken. In deze systemen staat overigens niet waarom je hulp krijgt. Alleen je naam, geboortedatum en het feit dat je hulp krijgt staat vermeld.

Verder delen we gegevens over cliënten alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn of met schriftelijke toestemming van jou als cliënt.
Voor beleid, kwaliteitsbewaking of wetenschappelijk onderzoek gebruiken of delen we alleen geanonimiseerde gegevens.

 

Cameratoezicht en (geluids)opnamen
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal Enver-locaties cameratoezicht. Dit geven wij altijd duidelijk aan. We maken geen opnamen in privévertrekken of spreekkamers. Uitzondering hierop zijn opnamen die onderdeel zijn van de behandeling. Daarover maken we dan vooraf duidelijke afspraken met elkaar. Ook cliënten mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen geluids- en/of beeldopnamen maken van gesprekken. Opnamen worden alleen als daar een directie aanleiding voor is aan derden gegeven, bijvoorbeeld aan de politie.

 

Meer weten?
Op deze pagina hebben we geprobeerd kort ons privacybeleid voor cliënten te beschrijven. Wil je meer weten over je privacy in de jeugdhulp, neem dan een kijkje in de PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Je kunt voor vragen over je privacy ook terecht bij je begeleider. De functionaris gegevensbescherming van Enver is bereikbaar via fg@enver.nl.