Persoonlijke informatie en privacy

Als jij ondersteuning krijgt van Enver maken we een dossier. Hierin leggen we een aantal gegevens vast over jou en je gezin. Bijvoorbeeld wie je bent, wat je vragen zijn en hoe we samen werken aan een oplossing. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met ieders privacy. Dit betekent dat we zo min mogelijk persoonsgegevens registreren en dat we deze alleen delen als dat noodzakelijk is.

 

Persoonsgegevens

Enver biedt systeemgerichte ondersteuning. Dit betekent dat in je dossier gegevens over jou, maar meestal ook over je familieleden en andere directbetrokkenen worden verwerkt.

In een dossier komt doorgaans:

 • De naam, adres, woonplaats, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en identificatie (we noteren zowel het burgerservicenummer als de aard en het nummer van het identiteitsbewijs) van het kind of de jongere.
 • Naam, adres, geboortedatum en geslacht van overige gezinsleden. Van ouders/opvoeders wordt vastgelegd of ze gezag over het kind of de jongere hebben.
 • Documenten waarin de aanspraak op hulpverlening is vastgelegd of onderbouwd.
 • Hulpverleningsplan of ondersteuningsplan. Evaluaties, contacten, observaties, doelen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
 • Correspondentie en toestemmingsverklaringen.
 • Als pleegzorg wordt geboden; de voor de zorg noodzakelijke informatie over de pleegouder(s).
 • Andere gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

We gebruiken deze gegevens om jou en/of je gezin de juiste ondersteuning te kunnen geven. Soms zijn we wettelijk of contractueel verplicht om bepaalde gegevens van jou vast te leggen in onze administratie, zoals je burgerservicenummer (BSN). Het BSN gebruiken we in de communicatie met gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Herkomst van je gegevens
De meeste gegevens die we vastleggen, geef je zelf aan ons. Om te voorkomen dat een ander zich als jou voordoet, vragen we je om in het eerste contact met Enver je identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) te laten zien. We verwerken in onze administratie zowel je burgerservicenummer als de aard en het nummer van het identiteitsbewijs. Enver mag geen kopie of scan van je identiteitsbewijs maken of opslaan.

Je bent niet verplicht om de gevraagde gegevens aan ons te verstrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet verstrekt kan dit invloed hebben op de ondersteuning die we je kunnen bieden.

Sommige gegevens ontvangen wij van de gemeente of andere hulpverleners. Jouw adresgegevens ontvangen wij uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Delen van je gegevens
Alleen medewerkers van Enver die dat voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, kunnen in jouw dossier kijken. Dit zijn bijvoorbeeld:
• de direct op jou/jouw gezin betrokken hulpverlener(s),
• een gedragsdeskundige die de hulpverlener(s) begeleidt en toeziet op de kwaliteit van de hulpverlening,
• een medewerker die administratieve of technische ondersteuning biedt met betrekking tot het specifieke dossier.

Voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) kunnen we een signaal afgeven in de Verwijsindex.
Hoe dat precies werkt, kun je lezen op: www.multisignaal.nl, voor ouders en voor jongeren.

In het kader van kwaliteitscontroles kunnen onafhankelijke auditoren jouw dossier inzien. Zij krijgen daarvoor uitsluitend de gegevens te zien die zij nodig hebben om hun audit uit te voeren.

Alle personen die jouw dossier kunnen inzien of hieruit gegevens ontvangen, hebben geheimhoudingsplicht. Voor beleidsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek gebruiken we uitsluitend geanonimiseerde gegevens die niet naar jou te herleiden zijn.

Soms vragen we jou om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om jou een nieuwsbrief te sturen. Of om informatie te delen met andere personen of organisaties. Dan mag je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Echter, soms zijn we wettelijk verplicht om jouw gegevens te delen, bijvoorbeeld aan de gemeente om de kosten voor onze hulpverlening vergoed te krijgen.

Jouw gegevens delen we niet voor commerciële doelen. Ook geven we jouw gegevens niet door aan internationale organisaties en organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Veilig mailen
Voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via e-mail gebruiken we het programma ZIVVER. Wil je weten hoe je een beveiligde e-mail van Enver opent en hoe je hierop kan reageren? Bekijk dan Enver mailt veilig met Zivver.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze taken goed uit te voeren. Soms bepaalt de wet hoe lang wij de gegevens moeten bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens:
• zo lang als nodig is met het doel waarvoor ze verzameld zijn;
• niet langer dan we volgens de wet mogen.

Cliëntdossiers bewaren we volgens de Jeugdwet 20 jaar. Als je wilt dat we je persoonsgegevens eerder verwijderen, dan moeten wij daar onder bepaalde voorwaarden aan voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Binnen Enver vinden geen activiteiten plaats waarbij geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast. Als wij een besluit nemen, dan wordt dit altijd door een mens gedaan, niet door een computer.

 

Cameratoezicht
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal Enver-locaties cameratoezicht. Als er cameratoezicht is op een locatie, dan geven we dit duidelijk aan. Wij maken geen opnamen in privévertrekken of spreekkamers.
Soms maken we als onderdeel van de behandeling opnamen. Als wij dat doen, maken we hierover vooraf duidelijke afspraken met jou.

Camerabeelden die wij in het kader van toezicht hebben gemaakt, bewaren we in beginsel niet langer dan 4 weken en kunnen wij delen met opsporende instanties.

 

Jouw privacyrechten
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten. Je kan:

 • vragen om inzage in de gegevens die wij van jou hebben
 • vragen dat onjuiste gegevens over jou worden gecorrigeerd
 • vragen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • vragen om jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie
 • vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken
 • bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens

Als je 16 jaar of ouder bent kun je deze rechten zelf uitoefenen.
Als je jonger bent dan 16 jaar, maar wel 12 jaar of ouder, dan kun je deze rechten samen met je ouder/wettelijk vertegenwoordiger uitoefenen.
Als je jonger bent dan 12 jaar, dan kunnen de rechten alleen worden uitgeoefend door je ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met je hulpverlener of een verzoek te sturen naar info@enver.nl of ons postadres: Enver, Postbus 258, 3000 AG Rotterdam.

Als je bij Enver een beroep doet op één of meer van deze rechten, dan moeten wij jouw identiteit controleren. We doen dat om te voorkomen dat een ander zich als jou voordoet. Wij kunnen daarvoor vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Op deze kopie mag je het BSN en je pasfoto onleesbaar maken. Met de de KopieID-app van de Rijksoverheid kun je makkelijk en veilig met je smartphone een kopie van je identiteitsbewijs maken. Zodra we je identiteit hebben vastgesteld vernietigen we de kopie, we slaan deze niet op.

Wij kunnen niet altijd voldoen aan jouw verzoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat andere belangen zwaarder wegen, of dat de wet het niet toestaat. Als dit het geval is, laten we dat aan je weten.

 

Vragen of klachten verwerking persoonsgegevens
Wil je meer weten over je privacy in de jeugdhulp? Neem dan eens een kijkje in de PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Je vindt de app op www.jeugdconnect.nl/privacy.

Bij vragen over hoe we je persoonsgegevens verwerken, kun je terecht bij je hulpverlener of de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of Enver de AVG regels toepast en naleeft. De FG is bereikbaar via fg@enver.nl.

Wanneer je van mening bent dat we onjuist met gegevens omgaan, dan mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Enver is ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd. ISO-27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging; NEN-7510 is de Nederlandse invulling van deze norm voor zorgorganisaties. Dit certificaat bewijst dat Enver zorgvuldig omgaat met gegevens van cliënten en dat we een proces hebben ingericht om informatiebeveiliging binnen Enver te borgen en steeds verder te verbeteren.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in december 2023.
De zakelijke gegevens van Enver bekijken.