Privacy

Als jij, of je gezin, ondersteuning krijgt van Enver maken we een dossier. Hierin leggen we een aantal gegevens vast over jou en de belangrijke mensen om je heen. Bijvoorbeeld over wie je bent, wat je vragen zijn en hoe we samen werken aan oplossingen. We verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de hulpverlening en gaan zeer zorgvuldig met ieders persoonlijke informatie om. Op deze pagina lees je meer over hoe we dat doen.

 

Het dossier
Enver biedt systeemgerichte ondersteuning. In je dossier komen daarom gegevens over jou, maar meestal ook over je familieleden en andere directbetrokkenen.

Wat er in een dossier komt

 • Naam, adres, geboortedatum, geslacht, bsn en nationaliteit van het kind of de jongere.
  Naam, adres, geboortedatum, geslacht van de overige gezinsleden. Van ouders/opvoeders wordt vastgelegd of ze gezag over het kind of jongere uitoefenen.
 • Documenten waarin de aanspraak op zorg is vastgelegd of onderbouwd.
 • Het hulpverleningsplan, werkplan of ondersteuningsplan, evaluaties, contacten, observaties, doelen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
 • Correspondentie, toestemmingsverklaringen.
 • Indien pleegzorg wordt geboden: de voor de zorg noodzakelijke gegevens over de pleegouders.
 • Overige gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

Je dossier bekijken
Als je 12 jaar of ouder bent, dan heb je het recht om je dossier in te zien; ten minste de delen die over jou gaan. Ouders mogen ook de informatie over hun kind bekijken. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen de inzage voor hun ouders beperken.

Iets aanpassen in het dossier
Wanneer er fouten in het dossier staan, mag je vragen de gegevens te wijzigen. De hulpverlener zal de gegevens dan corrigeren of in het dossier opnemen dat jij een andere mening hebt. 

Verwijderen van het dossier
Dossiers van onze cliënten bewaren we minimaal 20 jaar, dat is zo bepaald in de Jeugdwet. Wil  je dat gegevens eerder worden gewist, dan moeten we dat onder bepaalde voorwaarden doen. Dat staat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voordat we een verzoek om het dossier of gegevens te verwijderen uitvoeren, bekijken we wie er nog meer belang bij de informatie kan hebben.

 

Delen van gegevens
Alle medewerkers van Enver hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen de medewerkers van Enver die dat voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, kunnen in een dossier kijken. Het gaat hierbij om:

 • de direct betrokken hulpverlener(s),
 • een gedragsdeskundige die de hulpverlener(s) begeleidt en toeziet op de kwaliteit van de hulpverlening,
 • een medewerker die administratieve of technische ondersteuning biedt met betrekking tot het specifieke dossier.

Voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) kunnen we een signaal afgeven in de Verwijsindex.

Verder delen we alleen gegevens over jou/je kind met je schriftelijke toestemming, of als we daartoe wettelijk zijn verplicht. Voor beleidsdoeleinden, kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek gebruiken en delen we uitsluitend geanonimiseerde gegevens.

Veilig mailen
Voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via e-mail gebruiken we het programma ZIVVER. Wil je weten hoe je een beveiligde e-mail van Enver opent en hoe je hierop kan reageren? Je leest het op onze ZIVVER pagina.

 

Cameratoezicht en (geluids)opnamen
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal Enver-locaties cameratoezicht. Dit geven wij altijd duidelijk aan. We maken geen opnamen in privévertrekken of spreekkamers. Opnamen geven we alleen aan derden als daarvoor een dringende reden is.

Soms maken we als onderdeel van de behandeling opnamen. Daarover maken we dan vooraf duidelijke afspraken met elkaar.

 

Meer weten?
Op deze pagina hebben we geprobeerd kort ons privacybeleid voor cliënten te beschrijven. Wil je meer weten over je privacy in de jeugdhulp, neem dan een kijkje in de PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Je kunt voor vragen over je privacy ook terecht bij je begeleider. De functionaris gegevensbescherming van Enver is bereikbaar via fg@enver.nl.